Curs de directors a Girona 2019-10-08T09:32:05+00:00

logo-escola

Curs de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil a Girona

Modalitat: Intensiva. Nadal 2019
Dates: Desembre 2019 – Gener 2020
Lloc: Estació Espai Jove, Girona.
Preu: 350€

Calendari:

  • Desembre: 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 i 31.
  • Gener: 2, 3, 4, 5*, 10**, 11, 17** i 18.

Horari: de 9:00h a 14:00h i de 16:00h a 20:00h. (* de 9:00h a 14:00h) (** de 16:00h a 20:00h)

A qui es dirigeix?

El curs s’adreça a totes aquelles persones que, amb formació prèvia i experiència en l’àmbit del lleure infantil i juvenil, estan interessades en desenvolupar, ja sigui de forma voluntària o remunerada, les tasques de coordinació d’equips i de direcció i gestió de projectes d’educació en el lleure infantil.

Objectiu: 

El curs de director/a d’activitats en el lleure infantil i juvenil té com a principal objectiu preparar l’alumne per intervenir educativament en el lleure infantil i juvenil mitjançant el desenvolupament de tasques de coordinació i dinamització d’equips en projectes en l’àmbit de l’educació en el lleure adreçats a la infància i a la joventut i capacitar-lo tant per a la seva direcció, planificació, organització, gestió i avaluació.

Durada i estructura:

El curs té una durada total de 320 hores i s’estructura en dues etapes:

  1. Etapa lectiva: 200h

– Formació presencial, 134 hores.
Aquesta formació es duu a terme mitjançant la realització de sessions formatives de manera presencial, impartides per professorat qualificat de l’Escola de Lleure Batibull.

– Formació a distància: 66 hores.

Etapa de pràctiques: 120h
Aquesta formació es duu a terme mitjançant la realització de pràctiques formatives en un projecte en l’àmbit de l’educació en el lleure infantil i juvenil.

Temari:

Temari determinat pels continguts de dos mòduls formatius. Aquests mòduls són:

– Mòdul formatiu 1869_3. Planificació, organització, gestió i avaluació de projectes educatius de lleure infantil i juvenil.
– Mòdul formatiu 1870_3. Coordinació i dinamització de l’equip de monitors i monitores de lleure.
– Mòdul de pràctiques 0410. Mòdul de pràctiques professionals no laborals de direcció i coordinació d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil

Avaluació:

L’Escola de Lleure Batibull desenvolupa un sistema d’avaluació contínua basat en la realització d’una sèrie d’exercicis que permeten evidenciar si l‘alumne/a ha adquirit aquelles competències cognitives, actitudinals i socials necessàries que es requereixen per tal de desenvolupar les tasques i funcions d’un/a director/a d’activitats en el lleure infantil i juvenil.

Titulació que s’obté:

La superació del curs dóna accés a l’obtenció del carnet i el diploma de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil que expedeix la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.

Normativa de formació:

Ordre BSF/192/2015, de 18 de juny, per la qual s’estableixen els programes dels cursos de formació de monitor/a i de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.

Requisits d’accés al curs:

És indispensable poder acreditar, com a mínim, un dels dos següents requisits abans d’iniciar el curs:

  1. Disposar del títol de monitor/a de lleure expedit per DGJ.
  2. Alumnes que simultàniament acreditin:

– Estar en possessió d’una titulació de Grau, Diplomatura o Llicenciatura en Educació Infantil, en Educació Primària, en Educació Social, en Mestre d’Educació Infantil, en Mestre d’Educació Primària, en Pedagogia, en Psicologia, en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport o bé disposar de la Titulació Màster de Formació del Professorat o l’antic CAP (Certificat d’Aptitud Pedagògica) o Màster en Psicopedagogia o un Cicle Formatiu de Grau Superior d’Educació infantil o d’Integració Social o bé Títol de Formació professional II de Jardí d’Infància.

– Acreditar experiència de 2 anys (700 hores) continuada i ininterrompuda en tasques de monitoratge en l’àmbit del lleure infantil i juvenil. En aquest certificat cal que hi consti: Nom i CIF de l’entitat; nom, càrrec i DNI/NIE de la persona que opta a la convalidació; nombre d’hores realitzades i activitats realitzades.

Per a formalitzar la matrícula en aquest curs caldrà fer arribar a l’Escola de Lleure Batibull la fitxa d’inscripció degudament omplerta, signada i amb fotografia de carnet; una fotocòpia de DNI; l’acreditació corresponent (titulació de monitor/a o bé titulació formativa + hores d’experiència acreditables) així com el comprovant bancari de pagament. Pots fer arribar aquesta documentació presencialment a l’Escola de Lleure Batibull o via correu electrònic.

Forma de pagament:

Transferència bancaria. Total a ingressar: 350€. Ingrés a efectuar al compte de “La Caixa” núm. ES75 2100 8101 912300083428 a nom de l’Associació Batibull. Cal especificar concepte curs de directors D3 i nom de l’alumne/a.

Fitxa d’inscripció 2019

Descarregar (PDF, 223KB)

Organitza: